02 Apr

Mitä sinä tiedät monikulttuurisuudesta, etnisyydestä tai pakolaisista?

Pakolaisuus-BLOGI

Who is a refugee and what does integration mean? Terms can be tricky sometimes and misusing them might cause misunderstanding. The following list and graphics explain and show interesting facts about different kinds of terms of multiculturalism.

Monikulttuurisuuteen liittyvät teemat, maahanmuutto ja pakolaisuus ovat suosittuja puheenaiheita etenkin nyt vaalien aikaan. Keskustelua seuratessa on havaittavissa kuitenkin puutteita sekä terminologian ymmärtämisen että faktojen hallinnan kohdalla. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä monikulttuurisuuteen liittyvien käsitteiden määritelmistä ei aina ole yksimielisyyttä, ja myös faktatieto muuttuu jatkuvasti. Haasteista huolimatta keskeisten käsitteiden ymmärtäminen, kuten myös perustietojen osaaminen, on tärkeää rakentavan keskustelun aikaansaamiseksi.

Ennakkoluulo: Ennakkoluulolla tarkoitetaan puutteellisin tiedoin muodostettua käsitystä tai mielipidettä kohteesta. Käsitettä käytetään usein viittaamaan etukäteen tehtyyn, omiin tuntemuksiin tai muualta saatuihin tietoihin pohjaavaan yleensä epäsuotuisaan uskomukseen tietystä ihmisryhmästä tai henkilöstä.

Etnisyys: Etnisellä ryhmällä voidaan tarkoittaa joukkoa ihmisiä, joilla on joitakin kulttuurisia, kielellisiä tai rodullisia erikoispiirteitä, yhteinen alkuperä ja jotka tuntevat kuuluvansa yhteen. Keskeistä etnisyydessä on kuitenkin niin sanottu subjektiivinen identiteetti, eli henkilöiden itsensä kokema tunne yhteisestä taustasta, historiasta tai alkuperästä, joka erottaa heidät ryhmänä toisista, vaikka kulttuuriset piirteet ja ominaisuudet olisivat samanlaisia.

Etnisyys-BLOGI

Kiintiöpakolainen: Kiintiöpakolaisilla tarkoitetaan UNHCR:n määrittelemiä tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia pakolaisia, jotka ovat lähteneet koti- tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi asettua. Tällöin heidät voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan valtioiden määrittelemien pakolaiskiintiöiden puitteissa. Kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen usein pakolaisleireiltä.

Kotoutuminen: Suomessa integroitumisen sijaan käytetään usein termiä kotoutuminen ja käytännössä sillä tarkoitetaan asettumista uuteen maahan ja kulttuuriin sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Laissa kotoutuminen määritellään ”maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi, jossa hän pyrkii osallistumaan työelämään ja yhteiskunnan toimintaan sekä samalla säilyttämään oman kielensä ja kulttuurinsa”.

Ksenofobia: Kirjaimellisesti ksenofobia tarkoittaa vieraanpelkoa, mutta käsitettä käytetään nykyisin kuvaamaan muukalaisvihamielisyyttä. Ksenofobiasta kärsivä tuntee yleistä vihamielisyyttä ulkomaalaisia kohtaan ja kokee muukalaisuuden itselleen uhkana, yleensä ilman todellista syytä.

Maahanmuuttaja: Maahanmuuttaja tarkoittaa maasta toiseen muuttavaa henkilöä. Se on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan työn, opiskelun tai perheen vuoksi maasta toiseen liikkuvia henkilöitä sekä pakolaisia ja siirtolaisia. Arkikielessä termiä käytetään myös alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasti puhuttaessa toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajista, vaikka he olisivatkin syntyneet asuinmaassaan.

MaahanmuuttoBLOGI

Monikulttuurisuus: Monikulttuurisuus on erikulttuuristen, kielellisten, uskonnollisten ja etnisten ryhmien sekä alakulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa, joka mahdollistaa kulttuurien kohtaamisen ja molemminpuolisen oppimisen. Monikulttuurisuuden rinnalla käytetään usein myös käsitteitä moninaisuus ja monimuotoisuus. Käsitteiden lähtökohtana on tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä suvaitsevaisuus.

Pakolainen: Pakolainen on henkilö, joka on oikeutettu kansainväliseen suojeluun kotimaansa ulkopuolella. Geneven vuoden 1951 pakolaissopimuksen ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan määrittelemään pakolaisstatukseen on oikeutettu henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Pakolaisstatuksen saanutta ei myöskään saa palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.

Paluumuuttaja-BLOGI

Paluumuuttaja: Paluumuuttaja tarkoittaa henkilöä, joka ulkomailla vietetyn pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson jälkeen muuttaa takaisin kotimaahansa. Suomessa paluumuuttajakäsitettä käytetään myös Suomeen palaavista entisistä tai nykyisistä Suomen kansalaisista sekä Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista inkerinsuomalaisista.

Paperiton: Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa henkilöä.

Paperittomuus-BLOGI

Rasismi: Rasismia on ajattelutapa, aate tai toiminta, jossa ihmiskunta jaetaan rotuihin, joiden oletetaan olevan lähtökohtaisesti keskenään eriarvoisia. Rotuerottelu perustetaan sukupolvelta toiselle siirtyviin perinnöllisiin ominaisuuksiin, joiden nähdään oikeuttavan ihmisten epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän.

Siirtolainen: Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen työskentelytarkoituksessa. Siirtolaisella voidaan tarkoittaa maahanmuuttajaa, maastamuuttajaa sekä paluumuuttajaa.

Syrjintä: Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten eriarvoista kohtelua tai perusteettomasti erilaiseen asemaan asettamista esimerkiksi heidän etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, terveydentilansa tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Syrjinnässä on usein kyse poissulkemisesta, ja siihen liittyy vahvasti käsitys syrjityn erilaisuudesta ja huonompiarvoisuudesta. Myös vihamielisen, uhkaavan, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen henkilöä kohtaan on syrjintää.

Syrjintä-BLOGI

Turvapaikanhakija: Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua tai oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, mikäli hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Oleskelulupa voidaan myöntää toissijaisen suojelun, humanitaarisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, kun turvapaikan hakijaa uhkaa epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan, kotiinpaluu on aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin vuoksi mahdotonta, terveydentilan tai Suomessa syntyneiden siteiden sen edellyttäessä.

Turvapaikanhakijat-BLOGI

Vastaanottokeskus: Vastaanottokeskus tarjoaa ilmaisen asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta hakeville. Vastaanottokeskuksessa asumisen on tarkoitettu kestävän siihen asti kunnes hakijan turvapaikkahakemus on ratkaistu.

Yhdenvertaisuus: Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Riikka Hietajärvi

Tiesitkö BLOGI

3 thoughts on “Mitä sinä tiedät monikulttuurisuudesta, etnisyydestä tai pakolaisista?

Leave a Reply, but while doing so Please respect the seven fundamental principles of the Red Cross and Red Crescent Movement (humanity, neutrality, impartiality, independence, voluntary service, unity, universality). Thank you!