15 Oct

Levyllinen musiikkia monikulttuurisen Suomen puolesta

SAMANTAIVAANALLA_CAPTURE_2

Monikulttuurisuuden puolesta on viimeisen vuoden aikana osoitettu mieltä, kirjoitettu kärkeviä kolumneja, haastettu somessa ja pidetty työpajoja. Mikään keino ei ole ollut liian pieni tai suuri tärkeän aiheen edistämiseksi. Nyt myös tusina suomalaisia muusikkoja on lähtenyt kantamaan kortensa monikulttuurisuuden kekoon yhteisellä levyprojektilla, koska he uskovat, että musiikillakin voi vaikuttaa.

Suomen maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu velloi vahvana loppukesästä. Kannanottoja tehtiin niin puolesta kuin vastaan eikä ylilyönneiltä vältytty. Pelko väritti jo valmiiksi polarisoitunutta keskustelua ja rakentavaan, järkiperäiseen mutta kuitenkin inhimilliset aspektit huomioon ottavaan debattiin oli hankala päästä. Sen sijaan, että maahanmuutto olisi nähty mahdollisuutena, eteenpäin sysäävänä voimana, se tuntui pikemminkin joko lamaannuttavan tai provosoivan ihmisiä. Muusikko Vili Mustalampi päätti, että asialle oli tehtävä jotain.

– Olin tehnyt laulun työnimellä Saman taivaan alla. Kyseisessä kappaleessa kertoja tutustuu hymyilevään kerjäläiseen ja kokee sen myötä vahvaa yhteenkuuluvuutta kaikkiin ihmisiin riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin. Yhden biisin sijaan sain idean kuitenkin tehdä kokonaisen albumillisen musiikkia monikulttuurisen ja suvaitsevaisen Suomen puolesta, Vili kertoo.

Vili asuu Italian Milanossa, mutta ei antanut seikan estää ideansa toteuttamista. Hän alkoi kerätä projektiinsa kiinnostuneita muusikoita, joiden avulla biisit saataisiin äänitettyä. Hän otti yhteyttä myös ystäväänsä Riku Luukkoseen, jonka some-taidot tulivat tarpeeseen. Näin sai alkunsa Saman taivaan alla -levyprojekti.

Vapaaehtoistyönä toteutettavalla levylle on saatu mukaan vaikuttava kokoelma suomalaisia artisteja. Lisäksi projektiin osallistuu vaihteleva määrä graafikkoja, äänittäjiä ja muita musiikin ammattilaisia.

– Haasteena oli löytää kaikki tarvittava aika artistien haalimiseen ja projektista tiedottamiseen. Myös ammattilaisten löytäminen mietitytti, koska kaikkien piti lähteä mukaan vapaaehtoistyön mentaliteetilla.

Sekä Vili ja Riku uskovat, että siellä missä on tahtoa, on myös keinoja. Samalla tavalla kuin inspiraatiota levyyn antaneessa Meillä on unelma -mielenosoituksessa, joka kahdessa päivässä keräsi kasaan yli 15 000 henkilöä osoittamaan mieltä rasismia vastaan, myös levyprojektin kohdalla oli nopeasti todettavissa suvaitsevaisuuden ja hyvän tahdon yhdistävä voima.

– Kun mukaan ilmoittautui lisää artisteja, projektin uskottavuus kasvoi ja enemmän porukkaa kiinnostui. Ja niinhän se on, että jos joku juttu vaan pitää tehdä ja siihen uskoo täysillä, palaset loksahtavat paikalleen ennemmin tai myöhemmin, Riku kertoo.

Musiikki vaikutuskanavana

Monelle muusikolle musiikki on luonteva väylä vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi projektissa mukana olevalle Tero Vesterisen yhtyeelle hyväntekeväisyys oli tuttu asia, sillä he ovat tehneet vaikuttamistyötä myös aiemmin esimerkiksi Miessakit ry:n kanssa väkivaltaa vastaan. Siksi heille oli luontaista lähteä mukaan musisoimaan myös monikulttuurisuuden puolesta.

– Olen tutustunut muualta Suomeen muuttaneisiin tyyppeihin jo ennen ala-astetta. Martinlaaksossa asui samalla pihalla Vietnamista tulleita pakolaisia ja ala-asteella oli pari luokkatoveria, joiden isät olivat alun perin maailman muilta kolkilta kotoisin. Itselleni on siis kovin luontevaa, että Suomessa asuu ja elää kaiken maailman porukkaa, Vesterinen kuvailee omaa suhdettaan monikulttuurisuuteen.

“Itselleni on kovin luontevaa, että Suomessa asuu ja elää kaiken maailman porukkaa.”
– Tero Vesterinen

Vesterinen näkee, että myös musiikin tekeminen itsessään kasvattaa suvaitsevaisuuteen.

– Musiikki on luonnostaan, ainakin itselleni, monikulttuurista. Se on niin valtava sekoitus kaikenlaisten kulttuurien säveliä, rytmejä ja tarinoita, että tuntuu kovin luontevalta musiikin keinoin koittaa vaikuttaa jengin ajatuksiin tämän asian suhteen.

Saman taivaan alla -levyn avulla ei kuitenkaan vaikuteta pelkästään ajatuksiin, vaan sillä autetaan myös konkreettisesti; tuotot menevät lyhentämättömänä Suomen Punaisen Ristin keräykseen maahanmuuttajien kotoutumista tukevan vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, kuten esimerkiksi suomen kielen opetukseen. Myös tulevan levynjulkaisukonsertin tulot menevät samaan keräykseen. 

Yhdessä yhteisten asioiden eteen

Vesterisen yhtyeineen lisäksi levyllä on mukana muita pop-muusikoita, kuten Anssi Kela ja Mikko Kuustonen, räppärit Paleface, Muikku ja Shaka ja etnistä musiikkia soittavat SuperHelle, Vili Mustalampi, Shava & Pelle sekä Norlan. Iskelmällisempää otetta levylle tuovat Tuure Kilpeläinen ja Suora Lähetys ja reggea-henkeä Puppa J. Lisäksi mukana ovat myös jo M.A.Numminen, Ninni Poijärvi ja Plutonium 74. Vaikka artistit ovat musiikkityyliltään hyvin erilaisia, yhdistää heitä silti ainakin yksi asia – usko suvaitsevampaan Suomeen.

– Levyn tavoite on saada nekin ihmiset, jotka vielä pelkäävät kohdata ihmisiä vieraista kulttuureista, pysähtymään hetkeksi ja kuuntelemaan, mitä sanottavaa näillä upeilla artisteilla on asiasta. Ehkä onnistumme hieman laajentamaan ymmärryksen kehää ja vähentämään ennakkoluuloja, Vili pohtii.

Saman taivaan alla -levyn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Levyn tekemistä ja artistien kuulumisia voit seurata projektin Facebook-sivulla.

Teksti: Riikka Hietajärvi

02 Apr

Mitä sinä tiedät monikulttuurisuudesta, etnisyydestä tai pakolaisista?

Pakolaisuus-BLOGI

Who is a refugee and what does integration mean? Terms can be tricky sometimes and misusing them might cause misunderstanding. The following list and graphics explain and show interesting facts about different kinds of terms of multiculturalism.

Monikulttuurisuuteen liittyvät teemat, maahanmuutto ja pakolaisuus ovat suosittuja puheenaiheita etenkin nyt vaalien aikaan. Keskustelua seuratessa on havaittavissa kuitenkin puutteita sekä terminologian ymmärtämisen että faktojen hallinnan kohdalla. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä monikulttuurisuuteen liittyvien käsitteiden määritelmistä ei aina ole yksimielisyyttä, ja myös faktatieto muuttuu jatkuvasti. Haasteista huolimatta keskeisten käsitteiden ymmärtäminen, kuten myös perustietojen osaaminen, on tärkeää rakentavan keskustelun aikaansaamiseksi.

Ennakkoluulo: Ennakkoluulolla tarkoitetaan puutteellisin tiedoin muodostettua käsitystä tai mielipidettä kohteesta. Käsitettä käytetään usein viittaamaan etukäteen tehtyyn, omiin tuntemuksiin tai muualta saatuihin tietoihin pohjaavaan yleensä epäsuotuisaan uskomukseen tietystä ihmisryhmästä tai henkilöstä.

Etnisyys: Etnisellä ryhmällä voidaan tarkoittaa joukkoa ihmisiä, joilla on joitakin kulttuurisia, kielellisiä tai rodullisia erikoispiirteitä, yhteinen alkuperä ja jotka tuntevat kuuluvansa yhteen. Keskeistä etnisyydessä on kuitenkin niin sanottu subjektiivinen identiteetti, eli henkilöiden itsensä kokema tunne yhteisestä taustasta, historiasta tai alkuperästä, joka erottaa heidät ryhmänä toisista, vaikka kulttuuriset piirteet ja ominaisuudet olisivat samanlaisia.

Etnisyys-BLOGI

Kiintiöpakolainen: Kiintiöpakolaisilla tarkoitetaan UNHCR:n määrittelemiä tai muita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia pakolaisia, jotka ovat lähteneet koti- tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi asettua. Tällöin heidät voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan valtioiden määrittelemien pakolaiskiintiöiden puitteissa. Kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen usein pakolaisleireiltä.

Kotoutuminen: Suomessa integroitumisen sijaan käytetään usein termiä kotoutuminen ja käytännössä sillä tarkoitetaan asettumista uuteen maahan ja kulttuuriin sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Laissa kotoutuminen määritellään ”maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi, jossa hän pyrkii osallistumaan työelämään ja yhteiskunnan toimintaan sekä samalla säilyttämään oman kielensä ja kulttuurinsa”.

Ksenofobia: Kirjaimellisesti ksenofobia tarkoittaa vieraanpelkoa, mutta käsitettä käytetään nykyisin kuvaamaan muukalaisvihamielisyyttä. Ksenofobiasta kärsivä tuntee yleistä vihamielisyyttä ulkomaalaisia kohtaan ja kokee muukalaisuuden itselleen uhkana, yleensä ilman todellista syytä.

Maahanmuuttaja: Maahanmuuttaja tarkoittaa maasta toiseen muuttavaa henkilöä. Se on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan työn, opiskelun tai perheen vuoksi maasta toiseen liikkuvia henkilöitä sekä pakolaisia ja siirtolaisia. Arkikielessä termiä käytetään myös alkuperäisestä määritelmästä poikkeavasti puhuttaessa toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajista, vaikka he olisivatkin syntyneet asuinmaassaan.

MaahanmuuttoBLOGI

Monikulttuurisuus: Monikulttuurisuus on erikulttuuristen, kielellisten, uskonnollisten ja etnisten ryhmien sekä alakulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa, joka mahdollistaa kulttuurien kohtaamisen ja molemminpuolisen oppimisen. Monikulttuurisuuden rinnalla käytetään usein myös käsitteitä moninaisuus ja monimuotoisuus. Käsitteiden lähtökohtana on tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä suvaitsevaisuus.

Pakolainen: Pakolainen on henkilö, joka on oikeutettu kansainväliseen suojeluun kotimaansa ulkopuolella. Geneven vuoden 1951 pakolaissopimuksen ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan määrittelemään pakolaisstatukseen on oikeutettu henkilö, jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Pakolaisstatuksen saanutta ei myöskään saa palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.

Paluumuuttaja-BLOGI

Paluumuuttaja: Paluumuuttaja tarkoittaa henkilöä, joka ulkomailla vietetyn pidemmän tai lyhyemmän ajanjakson jälkeen muuttaa takaisin kotimaahansa. Suomessa paluumuuttajakäsitettä käytetään myös Suomeen palaavista entisistä tai nykyisistä Suomen kansalaisista sekä Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista inkerinsuomalaisista.

Paperiton: Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa henkilöä.

Paperittomuus-BLOGI

Rasismi: Rasismia on ajattelutapa, aate tai toiminta, jossa ihmiskunta jaetaan rotuihin, joiden oletetaan olevan lähtökohtaisesti keskenään eriarvoisia. Rotuerottelu perustetaan sukupolvelta toiselle siirtyviin perinnöllisiin ominaisuuksiin, joiden nähdään oikeuttavan ihmisten epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän.

Siirtolainen: Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa maasta toiseen työskentelytarkoituksessa. Siirtolaisella voidaan tarkoittaa maahanmuuttajaa, maastamuuttajaa sekä paluumuuttajaa.

Syrjintä: Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten eriarvoista kohtelua tai perusteettomasti erilaiseen asemaan asettamista esimerkiksi heidän etnisen alkuperänsä, sukupuolensa, ikänsä, uskontonsa, terveydentilansa tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Syrjinnässä on usein kyse poissulkemisesta, ja siihen liittyy vahvasti käsitys syrjityn erilaisuudesta ja huonompiarvoisuudesta. Myös vihamielisen, uhkaavan, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen henkilöä kohtaan on syrjintää.

Syrjintä-BLOGI

Turvapaikanhakija: Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua tai oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, mikäli hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Oleskelulupa voidaan myöntää toissijaisen suojelun, humanitaarisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, kun turvapaikan hakijaa uhkaa epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan, kotiinpaluu on aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin vuoksi mahdotonta, terveydentilan tai Suomessa syntyneiden siteiden sen edellyttäessä.

Turvapaikanhakijat-BLOGI

Vastaanottokeskus: Vastaanottokeskus tarjoaa ilmaisen asuinpaikan turvapaikkaa Suomesta hakeville. Vastaanottokeskuksessa asumisen on tarkoitettu kestävän siihen asti kunnes hakijan turvapaikkahakemus on ratkaistu.

Yhdenvertaisuus: Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään tule syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Riikka Hietajärvi

Tiesitkö BLOGI